0%

КАФЕДРА СИСТЕМНОГО АНАЛІЗУ ТА
ТЕОРІЇ ОПТИМІЗАЦІЇ

Ужгородського національного університету

ПРО НАС

Хочеш бути не просто успішним програмістом, а системним аналітиком, ядром IT-команди, менеджером проекту чи IT-директором?
Хочеш створити свій успішний продукт в галузі IT і бути всесторонньо обізнаним в сучасних цифрових технологіях?
Тоді тобі до нас, на спеціальність "Системний аналіз".
Ми запрошуємо на навчання за освітніми програми:
"Аналіз даних та сучасні технології програмування", "Системний аналіз", "Технології обробки даних".

Ми навчимо тебе

Веб-програмування

WEB-програмуванню

3D-моделювання

3D-моделюванню

Мобільна розробка

Мобільній розробці

QA

Тестуванню ПЗ

Криптографія

Основам криптографії

Обробка даних

Цифровій обробці даних
та розпізнаванню образів

Для вступу на спеціальність 124 «Системний аналіз» тобі потрібні такі сертифікати ЗНО:
1. УКРАЇНСЬКА МОВА ТА ЛІТЕРАТУРА
2. МАТЕМАТИКА
3. ІСТОРІЯ УКРАЇНИ або ГЕОГРАФІЯ або
ІНОЗЕМНА МОВА або ХІМІЯ або БІОЛОГІЯ або ФІЗИКА

ІСТОРІЯ

Бурхливий розвиток обчислювальної техніки в середині ХХ століття зумовив становлення і небувалий розквіт обчислювальної математики. Поруч із своїми традиційними розділами, такими як обчислення значень функції, обчислювальні методи лінійної алгебри, чисельне диференціювання та інтегрування, наближене розв’язування диференціальних та інтегральних рівнянь, числові методи мінімізації функцій та функціоналів, почали розвиватися нові її розділи, такі як теорія і числові методи розв’язування некоректних задач, лінійного та нелінійного математичного програмування, теорія обробки систем даних та інші. У зв’язку з цим у навчальні плани університетів та інших вищих навчальних закладів стали вводитись нові курси, пов’язані з обчислювальною математикою та технікою. Почали відкриватися кафедри обчислювальної та прикладної математики. В Ужгородському державному університеті така кафедра була створена в 1963 році. Першим її завідувачем став доцент Сірик Г.В. Підготовку ж студентів зі спеціалізації «Обчислювальна математика» було розпочато вже в 1958 року. Проводилась вона кафедрою математичного аналізу. Читання програмованих та спеціальних курсів з методів обчислень здійснювали доцент Сірик Г.В., та викладач Бабич М.Д., а з 1960 року і старший викладач Буледза А.В.

На етапі становлення кафедри, для читання лекцій з нових курсів та важливих розділів обчислювальної математики, алгоритмізації та програмування запрошувалися провідні математики з інших університетів, науково-дослідних інститутів та спеціалісти з обчислювальних центрів. Зокрема, для студентів та викладачів факультету читали різні курси професори Костовський О.М., Глушков В.М., Фінкельштейн Ю.Ю., Вотяков А.О., Анісімов С.А., Астаф’єв М.Н., Поспелов Д.А., Поспелов Г.С. Першим спеціалістом направленим на математичний факультет УжДУ з обчислювальної математики була Задирака Н.К. (Червак Н.К.), яка закінчила Київський державний університет. Випускники математичного факультету Червак Ю.Ю. та Рябов В.П. пройшли стажування на Мінському заводі лічильних машин і стали інженерами-програмістами нового обчислювального центру, який був відкритий у 1964 році при кафедрі обчислювальної математики. В 1964 році виходить з друку навчально-методичний посібник Ю.Ю. Червака "ЕОМ "Минск-14" і програмування", в якому описувалася структура ЕОМ та основи програмування. Випускники кафедри отримували якісну підготовку з обчислювальної математики та програмування і направлялися на роботу в обчислювальні центри заводів, науково-дослідні інститути, ставали викладачами вузів. Серед випускників кафедри докторами наук стали Червак Ю.Ю., Головач Й.Г., Маринець В.В., Бабич І.Ю., Бабич С.Ю., Ронто М.Й., Перевозчикова О.П.; кандидатами наук – Гренджа В.І., Мілютін О.Ф., Кузка О.І., Маляр М.М., Пагіря М.М., Чупов С.В., Червак О.Ю., Брила А. Ю., Глебена М. І., Градинар І. П., Андрашко Ю. В.

У 2000 році кафедра була перейменована на кафедру системного аналізу та теорії оптимізації. Пов’язано частково це було з розширенням наукових інтересів кафедри, зокрема досліджень в області дискретної і багатокритеріальнії оптимізації. Однак, основним завданням залишалась підготовка спеціалістів-математиків, які б могли розв’язувати складні задачі практики з використанням обчислювальної техніки. Швидкий розвиток обчислювальної техніки та інформаційних технологій в наш час докорінно змінює усі сфери людської діяльності. Сучасні реалії рівня розвитку інформаційного суспільства, широкомасштабне впровадження комп’ютерних технологій вимагають і нових підходів та програм у підготовці майбутніх фахівців. На сьогодні кафедрою проводиться навчання на усіх спеціальностях факультету математики та цифрових технологій. Осучаснено програми дисциплін з програмування для 014.04 «Середня освіта. Математика», 111 «Математика». Повністю оновлено освітню програму спеціальності 113 «Прикладна математика», до якої включено вивчення таких курсів як «Основи WEB (HTML,CSS, JavaScript)», «Архітектура програмного забезпечення. Шаблони проектування», «Розробка WEB додатків. ASP.NET», «Бази даних та інформаційні системи», «Програмування на мові R», «Операційні системи сімейства UNIX», «Програмне забезпечення мобільних пристроїв. JAVA», «Розробка систем управління електронними пристроями», «Комп’ютерна алгебра», «Комп’ютерні методи інтелектуальної обробки даних», «Сучасні підходи та фреймворки у WEB програмуванні» та інші. У 2017 році на кафедрі було відкрито спеціальність 124 «Системний аналіз» для підготовки системних аналітиків - фахівців з системного аналізу, здатних залучати арсенал сучасних математичних інструментів, знань, інформаційних технологій, спеціалізованого програмного забезпечення та інших засобів для прийняття ефективних управлінських рішень. У квітні 2021 року освітня програма «Системний аналіз» успішно акредитована і перші випускники отримають дипломи бакалаврів з кваліфікацією «Системний аналітик».

Щоб підготувати спеціалістів конкурентно-спроможних на ринку праці, значна увага на кафедрі приділяється організації та проведенню практики. Отримати навички і вміння роботи за фахом студенти мають можливість в різних ІТ компаніях. А науковий потенціал реалізувати через навчання в аспірантурі, участю в наукових конференціях, різного роду проектах, наукових гуртках. За 58 років свого існування, кафедра Системного аналізу та теорії оптимізації (Обчислювальної математики) витримала випробування часом. Пройшла шлях від використання для «обчислень» арифмометрів до застосування хмарних технологій. У різний період свої ідеї, знання, вміння передавали майбутнім математикам, вчителям, інженерам, програмістам викладачі-науковці Сірик Г.В., Буледза А.В., Маркуш І.І., Бабич М.Д., Маринець В.В., Червак Ю.Ю., Червак Н.К., Головач Й.І., Король І.Ю., Семйон І.В., Гренджа В.І., Кочіш В.М., Назарова Л.Я., Варга С.С., Варга Г.П., Мілютін О.Ф., Лазар В.Ф., Лавер О.Г., Пагіря М.М., Куцик О.В., Кулацька О.Б., Лешко І.М., Лавер В.О. Сьогодні навчальний процес забезпечують із 9 членів кафедри 7 її випускників: Кузка О.І., Чупов С.В., Штимак А.Ю., Глебена М.І., Ломага М.М., Андрашко Ю.В., Градинар І.П.; Брила А.Ю.- випускник аспірантури кафедри. У науковому напрямі кафедра займається розробкою моделей і методів одно та багатокритеріальної оптимізації; питаннями математичного і комп’ютерного моделювання процесів і систем різної природи; детермінованими та нечіткими задачами теорії прийняття рішень, системного аналізу, прогнозування. Колектив підтримує тісні зв’язки з провідними вузами країни, зокрема Київським та Львівським національними університетами, Київським національним університетом будівництва і архітектури, Інститутом кібернетики імені Глушкова НАН України співпрацює з спеціалістами вузів Європи і США. Поновлено практику читання запрошеними науковцями актуальних курсів для студентів та викладачів. Лекції читали проф. каф. комп’ютерних наук, університету Manhattan Colledge І.Н.Айзенберг, провідний спеціаліст Інституту кібернетики ім.. В.М. Глушкова НАН України проф. Шило В.П., проректор з науки та інновацій Astana IT University, д.т.н., проф. Білощицький А.О.

При кафедрі працюють два гуртки: «Основи робототехніки та сучасні інформаційні системи» та «Спортивне програмування».

Системний аналіз ужну Системний аналіз ужну

Освітні програми

Освітня програма
“Аналіз даних та сучасні технології програмування”

Основною метою освітньої програми є підготовка висококваліфікованих фахівців для вирішення різноманітних завдань, що відносяться до областей системного аналізу, інженерії даних і знань, наук про дані, аналізу даних, що дасть їм можливість ефективно виконувати завдання інноваційного характеру відповідного рівня професійної діяльності, яка орієнтована на дослідження й розв’язання складних задач дослідження, збору та аналізу даних з різноманітних інформаційних ресурсів для задоволення потреб науки, бізнесу та підприємств у різних галузях.

Освітня програма також спрямована на поглиблене вивчення сучасних мов та засобів програмування, та передбачає практичну підготовку у галузі обробки даних з глибоким знанням методів машинного навчання, обробки великих даних, вивченням хмарних технологій.

Основний фокус освітньої програми

Акцент на глибоких знаннях в області системного аналізу та науки про дані (інженерія даних, задач обробка великих обсягів інформації, машинне навчання та ін.)

Особливості програми

Освітня програма спрямована на поглиблене вивчення сучасних мов програмування та підходів до обробки даних.

Освітня програма
“Системний аналіз”

Системний аналіз є напрямом, в якому поєднано методологію і досягнення математичних і прикладних наук. Системний аналіз у технічній галузі орієнтований на вирішення складних проблем аналізу та створення комп’ютерних, комунікаційних, інформаційних та інших технічних систем, і ґрунтується на принципах інженерних наук, імітаційному та інформаційному моделюванні об’єктів і процесів та націлений на застосування в конкретних проектах, розробленнях, прикладних дослідженнях і дослідницько-конструкторських роботах.

Основний фокус освітньої програми

Акцент на глибоких знаннях в області системного аналізу та математичного і комп’ютерного моделювання процесів і систем різної природи, задач прогнозування, оптимізації, та прийняття рішень, а також здатність їхнього застосування для проектування інформаційних систем.

Особливості програми

Програма розвиває перспективні напрями комп’ютерного моделювання процесів розроблення сучасних програмних комплексів і систем підтримки прийняття рішень. Розвиваються структурні та об’єктно-орієнтовані підходи до проектування програмних комплексів.

Освітня програма
“Технології обробки даних”

Основною метою освітньої програми є забезпечити студентам здобуття поглиблених теоретичних та практичних знань, умінь та розуміння, що відносяться до областей системного аналізу, інженерії даних і знань, наук про дані, аналізу даних, що дасть їм можливість ефективно виконувати завдання інноваційного характеру відповідного рівня професійної діяльності, яка орієнтована на дослідження й розв’язання складних задач дослідження, видобування та аналізу даних з різноманітних інформаційних ресурсів для задоволення потреб науки, бізнесу та підприємств у різних галузях. Освітня програма передбачає практичну підготовку у галузі наук про дані з глибоким знанням методів машинного навчання, статистики, обробки даних та великих даних, управління проектами та інноваційних підходів до підприємництва.

Основний фокус освітньої програми

Акцент на глибоких знаннях в області системного аналізу, науки про дані, інженерії даних і знань, методів і засобів дослідження, видобування та аналізу даних і знань, а також здатність їхнього застосування в різних предметних областях.

Особливості програми

Програма розвиває перспективні напрями науки про дані, комп’ютерного моделювання процесів розроблення сучасних засобів дослідження та створення інформаційних продуктів.

СПІВРОБІТНИКИ

Глебена Мирослава Іванівна

Завідувач кафедри, доцент, к. ф.-м. н.

Читає курси, проводить практичні і лабораторні заняття з методів обчислень, теорії керування, комп'ютерного моделювання, дослідження операцій, системний аналіз та математичне моделювання, теорії ігор, інформатики і програмування, математичного програмування. Керує курсовими та дипломними роботами.

Дізнатися більше...

Брила Андрій Юрійович

доцент, к. ф.-м. н.

Читає курси, проводить практичні і лабораторні заняття з математичних моделей в природничих, суспільних та економінчих науках, ЕОМ і програмування, системного аналізу і математичного моделювання, обчислювальних систем, методів оптимізації, інформатики та сучасних інформаційних технологій, оптимізації як вибору в порядках віддачі переваги. Керує курсовими, бакалаврським та дипломними роботами

Дізнатися більше...

Андрашко Юрій Васильович

доцент, к. т. н.

Читає курси, проводить практичні і лабораторні заняття з web-програмування, архітектури програмного забезпечення, шаблонів проектування, інформаційних технологій управління, 3D моделювання та Data scraping. Керує курсовими, дипломними роботами та гуртком зі спортивного програмування.

Дізнатися більше...

Антосяк Павло Павлович

доцент, к. ф.-м. н.

Читає курси, проводить практичні та лабораторні заняття із нормативних навчальних дисциплін: «Програмування», «Алгоритми та структури даних», «Математичні задачі системного аналізу», «Чисельні методи математичної фізики», а також навчальних дисциплін за вибором: «Комбінаторика, структури даних і алгоритмізація», «Сучасні технології Web-програмування», «Сучасні технології програмування у мережах».

Дізнатися більше...

Кузка Олександр Іванович

доцент, к. ф.-м. н.

Читає курси, проводить практичні й лабораторні заняття з методів оптимізації, дослідження операцій, ЕОМ і програмування, обчислювальних систем, імітаційного моделювання, економічного ризику та методів його вимірювання, теорії керування, теорії ігор, курси за вибором: задачі теорії розкладів, основи комп’ютерної графіки, задачі упорядкування, детерміновані задачі дослідження операцій, багатокритеріальні моделі оптимізації, застосування лексикографічного пошуку в моделях багатокритеріальної оптимізації, а також ряд дисциплін на інших факультетах університету.

Дізнатися більше...

Ломага Марія Михайлівна

Cтарший викладач

Читає курси, проводить практичні і лабораторні заняття з інформатики і програмування, методів обчислень, системного аналізу і математичного моделювання, методів оптимізації, інформатики та сучасних інформаційних технологій, методики навчання інформатики. Керує курсовими, бакалаврськими та дипломними роботами.

Дізнатися більше...

Штимак Анатолій Юрійович

Cтарший викладач

Читає курси, проводить практичні та лабораторні заняття з інформатики і програмування, методів обчислень, системного аналізу і математичного моделювання, а також курси за вибором: задачі на графах, комбінаторика, структура даних і алгоритмізація, моделі програмованого навчання.

Дізнатися більше...

Гапак Таміла Семенівна

Cтарший викладач

Протягом роботи в УжНУ проводила практичні заняття з диференціальних рівнянь, рівняннь математичної фізики, теоретичної механіки. Також читала курси за вибором: «Ланцюгові дроби та їх застосування», «Основи операційної системи Linux».

Дізнатися більше...

Градинар Іван Петрович

доцент, к. ф.-м. н.

Читає курс "Управління IT проєктами та життєвим циклом ПЗ", проводить практичні заняття, керує курсовими, бакалаврськими та дипломними роботами. Науковий інтерес – алгоритми розв'язання дискретних оптимізаційних задач великої розмірності на графах. Розробник Web-додатків.

Васько Олександр Юрійович

Bикладач

Аспірант, проводить лабораторні заняття з дисципліни "Аналіз даних.Big Data"

Чупов Сергій Вікторович

доцент, к. ф.-м. н.

Читає курси, проводить практичні й лабораторні заняття з методів оптимізації, варіаційного числення і методів оптимізації, інформатики і програмування, програмного забезпечення обчислювальні системи, системного програмування, а також курсів за вибором: «Методи аналізу варіантів для задач цілочислового програмування», «Задачі лінійного програмування спеціального виду», «Моделювання та аналіз паралельних обчислень», «Сучасні технології програмування».

Дізнатися більше...

«Основи робототехніки та сучасні інформаційні системи»

Метою гуртка є популяризація наукових досліджень та вивчення сучасних систем і мов програмування. Основними напрямками роботи студентського гуртка є розробка математичних моделей управління роботизованими системами та відповідного програмного забезпечення.

Гурток робототехніки Гурток робототехніки

«Гурток спортивного програмування»

Метою гурткових занять є участь студентів в інтелектуальних змаганнях з програмування і, в першу чергу, у різних етапах Всеукраїнської студентської олімпіади з програмування, що є складовою ACM International Collegiate Programming Contest. Сучасні олімпіадні задачі вимагають від учасників змагань розробки таких алгоритмів, які б вкладалися в обмежений, визначений авторами задачі, час та використання обмеженого обсягу пам’яті комп’ютера. Тому думка, що всі проблеми підвищення ефективності роботи розробленої програми можна вирішити на рівні лише технічного забезпечення, виявляються хибними. Тільки розробка оптимального алгоритму на рівні мінімізації виконуваних дій дасть очікуваний результат. Ще одним питанням розробки ефективних алгоритмів є тестування розроблених алгоритмів. Навички добору тестів для перевірки роботи алгоритму – є одним із найважливіших етапів його розробки.

Гурток спортивного програмування Гурток спортивного програмування

Сертифікати

На базі нашої кафедри регулярно проходять різні конференції, до організації яких активно долучаються студенти спеціальності "Системний аналіз", а також та наші гості. Ознайомитися зі списком сертифікатів можна за посиланням.